નજર મા જેટલા ઉપર હતા તેટલાજ નીચે આયા છે..,
જ્યાથી શરુઆત થયેલી ત્યાંજ પાછા આયા છે..!!

– અભિજીત

Advertisements